D.I.SEVEN

D.I.SEVEN

28.04.2014  |  5 minut čtení

Představenstvo společnosti D.I.SEVEN, a.s., se sídlem Praha 10, Slapská 1/2115, PSČ 100 00, IČO: 63077337, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 9240 (dále jen "společnost"), svolává řádnou valnou hromadu na den 28. 5. 2014 od 16:00 hod. v sídle advokátní kanceláře Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář s.r.o. na adrese Praha 4, Zelený pruh 95/97, PSČ 140 00.

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Prezence

V den konání řádné valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání řádné valné hromady probíhat od 15:50 hod.

Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat jménem akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu jednání:

„Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov společnosti:

- do stávajícího znění článku I. se za poslední slovo společnost doplňuje:

Systém vnitřní struktury: dualistický

- stávající znění článku VI. odst. 2 se zcela nahrazuje následujícím zněním:

S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je deset.

- stávající znění článku VIII. odst. 3 písm. e) se zcela nahrazuje následujícím zněním:

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů, které nevolí valná hromada.

- stávající znění článku XI. odst. 8 se zcela nahrazuje následujícím zněním:

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.“

Zdůvodnění

Účelem navrhované změny je zajistit soulad stanov společnosti s ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Návrh změny stanov

Návrh změny stanov je k nahlédnutí akcionářům společnosti od 28. 4. 2014 v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo společnostiMáte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Pokud Vás zaujaly naše služby, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se Vám co nejdříve s nabídkou.

* povinné položky


Odesláním poptávky berete na vědomí, že společnost D.I. SEVEN a.s. bude jako správce osobních údajů uchovávat Vaše kontaktní údaje a další informace, které nám poskytnete, a to za účelem zpracování obchodní nabídky a pro zasílání obchodních sdělení, pokud takové využití kdykoliv v budoucnu neodmítnete.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací...